Проект BG16RFOP002-3.004-0146

Декември 17, 2018

Проект BG16RFOP002-3.004-0146 „Пилотни и демонстрационни инициативи за повишаване на ресурсната ефективност в „Данис“ ЕООД чрез внедряване на иновативен дигитален кътер за разкрояване на кожа, хастари за обувки и табани с 3D софтуер за проектиране и инженеринг на обувки“ се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.004 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“, Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“, Инвестиционен приоритет 3.2. „Ресурсна ефективност“, управлявана от Министерство на икономиката, Главна Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“. Проектът се съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Кратко описание на проекта:

Настоящият проект е насочен към внедряване на технологични решения и методи, които сами по себе си представляват внедряване на продуктова иновация, но представени в цялост, като едно решение - водят до внедряване на процесна иновация, пилотна за България. Базирайки се на дефинициите от Наръчника от Осло, предвидената по проекта внедрявана иновация-дигитален кътер за разкрояване на кожа, хастари за обувки и табани с 3D софтуер за проектиране и инженеринг на обувки, включва характеристики на продуктова иновация, а взет в своята цялост като част от производствения процес на кандидата – притежава характеристики на процесна иновация, пилотна за България. Именно, внедряваната по проекта процесна иновация, пилотна за България, е с оценен висок потенциал за мултиплициране на резултатите и приложимост в подобни предприятия от сектор Обувната индустрия.

В изпълнение на предвидената за внедряване иновация, проектът ще доведе до подобряване на ресурсната ефективност на Данис ЕООД и ще има положителен ефект върху опазването на околната среда чрез намаляване на използваните опасни химични вещества, както и до смекчаване на последиците от изменение на климата от емисиите в атмосферата. По проекта е предвидено: намаляване на количеството генериран производствен отпадък; намаление на емисиите в атмосферата; намаление на използваните опасни химични вещества и намаление на всички използвани суровини при производството на единица продукт.

Инвестициите в проекта са по задължителния Елемент А, при условията и праговете на режим „регионална инвестиционна помощ“ в категория – разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект, като планираното в резултат изпълнението на проекта разширяване на капацитета е в посока увеличение с 10% за година N+1 за продукти с код 15.20.13.52 и с 1% за година N+1 за продукти с код 15.20.40.20 спрямо количеството произведена продукция за 2016 г. Проектът включва и дейности по задължителния Елемент В, свързани с дейности за мултиплициране на резултатите.

 

Цели на проекта: Основна цел на настоящото проектно предложение е повишаване на ресурсната ефективност на Данис ЕООД чрез внедряване на иновация, пилотна за България чрез придобивания по проекта актив - Дигитален кътер за разкрояване на кожа, хастари за обувки и табани с 3D софтуер за проектиране и инженеринг на обувки - 1 брой и създаване на предпоставки за мултиплициране на резултатите в сходни производствени предприятия, функциониращи в българската Обувна индустрия.

 

Специфичните цели на проекта са:

Специфичните цели, допълващи и конкретизиращи основната цел на оперативно ниво са групирани в 2 основни групи:

Група 1: Специфични цели, в посока повишаване конкурентоспособността на кандидата:

- да бъдат предприети мерки за повишаване ефективността на ресурсите, а оттам – за намаляване разходите за производство на единица продукция и намаляване себестойността на произвежданата продукция;

- да бъде внедрен иновативен дълготраен материален актив, водещ до внедряване на процесна иновация, свързана с дигитализация на разкроя на кожа, хастари за обувки и табани и 3D проектиране и инженеринг на обувките като част от производствения процес на кандидата, а оттам – повишаване прецизността на детайлите, качеството на произвежданите обувки и части за тях, повишаване иновативността, креативността и уникалността на дизайна на произвежданите продукти и създаване на сериозно конкурентно предимство за кандидата;

- да бъде повишен производствения капацитет на кандидата с оглед адекватен отговор на увеличаващите се потребности на пазара на обувки.

Група 2: Специфични цели, в посока устойчиво развитие и екологичен ефект:

- да бъде постигнато по-ефективно управление на отпадъците съгласно йерархията при управление на отпадъците по чл. 6 от Закона за управление на отпадъците, при производството на единица продукция, с което да бъде постигнато намаляване на количеството генерирани отпадъци, с кодове 04 01 99; 04 02 99 и 15 01 10, образувани при производството на продуктите;

- да бъде намалено количеството използвани суровини при производството на единица продукция;

- да бъде намалено количеството използвани опасни химични вещества при производството на единица продукция;

- да бъде намалено количеството емисии в атмосферата от производствения процес;

- да бъдат създадени предпоставки за мултиплициране на постигнатите резултати сред сходни производствени предприятия, функциониращи в българската Обувна промишленост.

 

Обща стойност: 603 030.00 лв., от които 358 802.85 лв. европейско и  63 318.15 лв. национално съфинансиране.


Начало: 05.12.2018 г.


Край: 05.08.2020 г.052870027
Messenger