ДАНИС ЕООД

Юни 11, 2020

 

ДАНИС ЕООД 

 

е-mail: office@gabina-bg.com

адрес: гр. Добрич 9300, бул. „25-ти Септември“ №49

тел. за контакт: 00359888676667

 

Уважаеми госпожи и господа,

 

ДАНИС ЕООД изпълнява проект процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“, Инвестиционен приоритет 3.2. „Ресурсна ефективност“. Проектът се съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е повишаване на ресурсната ефективност на Данис ЕООД чрез внедряване на иновация, пилотна за България чрез придобивания по проекта актив - Дигитален кътер за разкрояване на кожа, хастари за обувки и табани с 3D софтуер за проектиране и инженеринг на обувки - 1 брой и създаване на предпоставки за мултиплициране на резултатите в сходни производствени предприятия, функциониращи в българската Обувна индустрия.

Общата стойност на проекта е 603 030.00 лв., от които 358 802.85 лв. европейско и 63 318.15 лв. национално съфинансиране. Началото на проекта е белязано на 05.12.2018 г., а крайната дата за изпълнението му е 05.08.2020 г.

Във връзка с изпълнението на Дейност 4 „Организиране и провеждане на две събития за мултиплициране на резултатите от проекта“ дружеството е подготвило информационно-демонстрационен късометражен филм за внедрената по проекта иновация с основна цел - мултиплициране на резултатите от проекта. Специфичните цели на създадения филм са, от една страна, информационно-промоционална цел спрямо внедрената иновация, от друга страна, демонстрационна цел за създаване на предпоставки за мултиплициране и репликиране на резултатите по проекта и в други производствени предприятия от сектор Обувна промишленост на територията на Република България. В тази връзка, създадения филм включва информация за внедрената иновация по проекта, демонстрация на работата с нея, както и резултатите от нея по отношение на ресурсната ефективност.

С цялото съдържание на филмът може да се запознаете на следната хипервръзка:

ВИДЕО -> https://youtu.be/_uMTkKLuqgc
 

Съгласно планираното, мултиплицирането на резултатите по проекта е сред две различни целеви групи, а именно: (1) производствени предприятия от сектор Обувна промишленост и/или браншови организации и/или работодателски организации, за които внедряваната по проекта технология би представлявала интерес и които функционират на територията на Република България и (2) представители на различни медии, в т.ч. местни и/или регионални и/или национални; радио/телевизия/печатни издания/он-лайн издания.

Очакван резултат от разпространението на създадения филм сред двете различни целеви групи е постигането на мултиплициращ ефект спрямо въведените в рамките на проекта пилотни технологични решения и методи, като съответните целеви групи са специално подбрани с оглед използване на различни комуникационни канали за постигане на мултиплициращия резултат от проекта, а именно:

Комуникационен канал №1 – директен, пряк комуникационен канал за мултиплициране на резултатите от въведените в рамките на проекта пилотни технологични решения и методи, при който целевата група, в пълно съответствие с Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, са предприятия, осъществяващи същата или подобна дейност и заинтересовани страни от сектора (работодателски или браншови организации и асоциации), където може да бъде въведена внедрената в рамките на проекта пилотна технология и които функционират на територията на Република България.

Комуникационен канал №2 – индиректен, посредствен комуникационен канал за мултиплициране на резултатите от въведените в рамките на проекта пилотни технологични решения и методи, при който целевата група са представители на различни медии (местни и/или регионални и/или национални; радио/телевизия/печатни издания/он-лайн издания), пред които са представени постигнатите резултати и внедрената по проекта иновация с оглед мултиплициране на резултатите от проекта посредством достигане на информацията до различни медии, а оттам и до широката общественост и заинтересованите страни.

Целта и на двата използвани комуникационни канала е да се подобри информираността и да се покаже ефекта относно въвеждането на подобни пилотни технологии, както и да се насърчат и други предприятия да въведат такива ресурсоефективни решения.

С оглед на горе-посоченото, в следващите редове представяме на Вашето внимание информация за внедрената по проекта иновация:

През месец Декeмври 2019 г. фирма Данис ЕООД придоби и успешно внедри в производствения си процес иновативен дигитален кътер за разкрояване на кожа, хастари за обувки и табани с 3D софтуер за проектиране и инженеринг на обувки. Иновацията беше внедрена в изпълнение на проект №BG16RFOP002-3.004-0146 „Пилотни и демонстрационни инициативи за повишаване на ресурсната ефективност в „Данис“ ЕООД чрез внедряване на иновативен дигитален кътер за разкрояване на кожа, хастари за обувки и табани с 3D софтуер за проектиране и инженеринг на обувки“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

В изпълнение на проекта придобития от Данис ЕООД 1 брой дигитален кътер за разкрояване на кожа, хастари за обувки и табани с 3D софтуер за проектиране и инженеринг на обувки е марка: ZUND; модел: L3 C-56 на производителя ZUND Systemtechnik AG – Швейцария. Актива включва и 3D скенер за калъпи за обувки, марка: LARY; модел: TR SCAN 3D.300 на производителя TECHNIROLO Engenharia industrial s.a. – Португалия. Дигиталния кътер е софтуерно обезпечен с наличието на:

MindCUT Studio Production – интегриран и модулиран софтуер за обезпечаване на автоматично кроене, включително дигитализиране, интерактивно разполагане, управление и контрол на процеса на кроене;

MindCUT Automatic Leather Capture Advanced – посредством софтуера се извършва разполагане, градиране и оптимизиране на използването на материала;

MindCAD 3D Design&Engineering for Footwear – софтуерът служи за създаване на форми, подходящи както при кроене на кожа, така и при кроене на твърди материали

MindCUT Automatic Nestng for Leather – софтуерната програма може да извършва автоматично дигитализиране и да се дават подходящи решения за автоматично градиране, като същата е оптимизиране за кроене на различни материали.

Внедрения дигитален кътер има следните технически характеристики и функционалности:

- Работна зона: ширина 3240 мм; дължина 1000 мм.;

- Работната зона е с наклон 10° към оператора за удобство при работа;

- Контролният панел може за се придвижва на ляво-дясно според нуждите на оператора по време на работа;

- Модулен слот с възможност за поставяне на 3 модули с инструменти;

- Вакуумна система, разделена на сектори/зони за задържане на материала с вакуум турбина с регулиране на вакуума;

- Секторите/зоните могат да се включват индивидуално;

- Вакуум турбина с регулируема мощност 1-15 kW с намалено енергопотребление;

- Вградено автоматично устройство за инициализиране и калибриране на режещия инструмент;

- Просвет на моста 30мм;

- Максимално тегло на материала за рязане 30 кг/м²;

- Скорост на рязане на материала регулируема 1 ÷ 1414 мм/сек;

- Максимално ускорение 11,03м/сек²;

- Гъвкава система позволяваща както кроене на кожа, така и хастари за обувки и материали за табани (тексон и прешпан);

- Eмисии на шум ˂ 75 dB.

Вземайки предвид горе-посоченото, проектът е насочен към внедряване на технологични решения и методи, които сами по себе си представляват внедряване на продуктова иновация, но представени в цялост, като едно решение - водят до внедряване на процесна иновация, пилотна за България. Базирайки се на дефинициите от Наръчника от Осло (Manuel d’Oslo 3e édition © OECD/EUROPEAN COMMUNITIES 2005), внедрената по проекта иновация-дигитален кътер за разкрояване на кожа, хастари за обувки и табани с 3D софтуер за проектиране и инженеринг на обувки, включва характеристики на продуктова иновация, а взет в своята цялост като част от производствения процес на Данис ЕООД – притежава характеристики на процесна иновация, пилотна за България. Именно, внедряваната по проекта процесна иновация, пилотна за България, е с оценен висок потенциал за мултиплициране на резултатите и приложимост в подобни предприятия от сектор Обувната индустрия.

В резултат на внедрената иновация, съгласно предварително изготвен Oдит за ресурсна ефективност, проектът се очаква да доведе до подобряване на ресурсната ефективност на Данис ЕООД и да има положителен ефект върху опазването на околната среда чрез намаляване на използваните опасни химични вещества, както и до смекчаване на последиците от изменение на климата от емисиите в атмосферата. По проекта е предвидено: намаляване на количеството генериран производствен отпадък; намаление на емисиите в атмосферата; намаление на използваните опасни химични вещества и намаление на всички използвани суровини при производството на продукти с код ПРОДПРОМ 15.20.13.52 Дамски обувки (вкл. ботуши) с горна част от естествена кожа, с външно ходило от каучук, пластмаси или кожа (без тези със защитно метално бомбе) и с код по ПРОДПРОМ 15.20.40.20 Горни части за обувки и техните части (без бомбета и фортове) от естествена кожа.

Посочено в цифри, внедрената в производствения процес на Данис ЕООД иновация се очаква да осигури намаляване на влаганите суровини с около 28%, с изключение на кожата, която се очаква да намалее с около 12%. Оптимизирането на производствения процес се очаква да осигури намаляване на производствения брак от изрезки и трашене на кожи с около 15%, както и намаляване отпадъка от хастара и омекотяващите детайли с около 40%. Софтуерната обезпеченост на актива, от своя страна, осигурява възможност за изготвяне и моделиране на прототипи и фотореалистично представяне на предвижданите за производство модели.

Искрено се надяваме, така представената в настоящото писмо и в създадения филм информация за внедрената по проекта иновация да представлява интерес за Вас и да Ви е била полезна. При необходимост от допълнителна информация, разяснения или възникнали въпроси, отнасящи се до внедрената в производствения процес на Данис ЕООД иновация, не се колебайте да се свържете с нас на следните координати:

електронен адрес: office@gabina-bg.com052870027
Messenger